Přeskočit na obsah

Otevřená věda na UTB

Otevřená věda na UTB nabízí přehled o současném stavu otevřeného přístupu k publikacím, otevřeným datům a univerzitní politice. Dbáme na bezodkladné zveřejňování výsledků univerzitního bádání v oblasti vědy a výzkumu a v této oblasti sledujeme nejnovější trendy. Pro podporu dosažení tohoto cíle vznikla na UTB Politika Open Access a Metodika s pravidly pro úhradu publikačních poplatků.

Otevřená věda v sobě zahrnuje také problematiku otevřených dat, v rámci čehož vznikla na univerzitě směrnice, která se zabývá bezpečnou správa výzkumných dat na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Součástí směrnice je také Data management plan, který nastiňuje, jak se má s daty nakládat během výzkumného projektu i po jeho skončení.

Logo iniciatity Open Access

Vývoj institucionální strategie je ovlivňován politikami poskytovatelů financí, podmínkami a strategiemi na národní úrovni a Akčním plánem pro implementaci národní strategie.

V září 2022 nabyl účinnosti zákon č. 241/2022, který novelizuje také zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků. Novela do českého práva implementuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024 ze dne 20. června 2019 o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru.

Na základě této novely musí smlouva o poskytnutí podpory na projekt nově obsahovat informace o způsobu správy výzkumných dat a informace o dostupnosti a způsobu šíření výsledků výzkumu a výzkumných dat. To vše v souladu se zásadou, že výsledky výzkumu a výzkumná data nejsou zveřejňovány pouze v odůvodněných případech. Novela také nově upravuje přístup k výzkumným datům a specifikuje, kdy musí příjemce přístup k výzkumným datům poskytnout.

Kontaktujte nás

Můžete nám také napsat e-mail, a to na adresu:

open@k.utb.cz